Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola a Mateřská škola Loučovice
header-bg
ZŠ a MŠ Loučovice
Mapa webu
rozšířené vyhledávání

Vítejte na našich nových webových stránkách!

bg-1 bg-2

Celoroční plán školní družiny

Celoroční plán školní družiny

Stanovení cílů a obsahu časového plánu v příležitostné činnosti ŠD

a) Téma: podzimní období

Tematické okruhy: začátek školního roku, škola, třída, ŠD, ŠJ – stolování, hygiena stolování, pravidla slušného chování, úcta k dospělým, příroda na podzim, estetika

Podokruhy:

 • Škola: Poznej a orientuj se ve škole, okolí školy, okolí družiny, dopravní situace, BESIP
 • Stolování: hygiena rukou, pravidla stolování, zdravá strava
 • Slušné chování: mezilidské vztahy, zdravení, prošení, děkování, úcta
 • Estetika: barvy podzimu, výtvarné a pracovní techniky, práce s přírodninami

Čas: rozsah 65 hodin

Věk: věkové přizpůsobení žákům v rozmezí 1. – 5. třídy ZŠ

Pomůcky: knihy, časopisy, encyklopedie, mapy, materiály BESIPu, výtvarné potřeby

Cíle:

 • rozšiřování slovní zásoby a vědomostních obzorů
 • vyjasnění vztahu dítě – dospělý
 • vytváření vztahů dětí mezi sebou
 • eliminace nebezpeční na silnici
 • osvojení si metod práce s informacemi
 • rozvoj estetického cítění
 • získávání nových poznatků použitelných v dalším životě

Obsah: žáci se naučí orientovat se v prostředí a v mezilidských vztazích

Metody práce: vysvětlování, komunikace, názorné simulace situací, hry, soutěže, kresby, výtvarné techniky, huba, zpěv

Formy: skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka)

Výstup:

Dítě:

 • pojmenovává dění kolem sebe
 • účelně využívá volný čas
 • citlivě vnímá okolní skutečnosti
 • dokáže vyhledávat informace
 • odpovědně plní svěřené úkoly
 • dává věci do souvislostí
 • dokáže diskutovat

Klíčové kompetence:

 • kompetence komunikativní – dítě vyjadřuje pocity, umí komunikovat, zpracovává

a reprodukuje jednoduché texty, formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle,

účastní se diskuzí, nebojí se vyjádřit vlastní názor

 • kompetence sociální a personální – využívá zkušeností jiných lidí, přijímá hodnocení svých výsledků, pečuje o své fyzické a duševní zdraví, uznává autoritu, umí pracovat v kolektivu, přijímá hodnocení svých výsledku radu i kritiku, pečuje o své fyzické a duševní zdraví
 • kompetence pracovní – dítě se připravuje na budoucnost v oblasti vzdělání, zručnosti

a dovednosti

 • kompetence k učení – poznává smysl a cíl učení, podílí se na plánování, řízení a organizování vlastního učení, dítě vyhledává potřebné informace, stanovuje si cíle a priority

 Průřezová témata:

 • osobnostní a sociální výchova – pracovní listy, psychosociální a kontaktní hry
 • environmentální výchova

b) Téma: zimní období

Vzhledem k méně příznivému počasí jsme se zaměřili více na práci v interiéru.

Tematické okruhy: zimní sporty, příroda, zdraví, tradice a zvyky, literatura, estetika – zručnost, environmentální výchova, obec

Podokruhy:

 • Příroda: pozorování, přezimující ptactvo,
 • Zdraví: otužování, zdravá strava, skladba jídelníčku, ovoce, hygiena stolování, první pomoc
 • Tradice a zvyky: Advent, Vánoce, Tři králové, Masopust, zpěv a poslech koled
 • Literatura: četba na pokračování
 • Obec: rozšíření teritoria –místní úřad, knihovna, pošta, nádraží, dětský lékař
 • Estetika: zimní barvy, výtvarné a pracovní techniky
 • Environmentální výchova: osvojení si návyku třídění odpadu

Čas: rozsah 55 hodin

Věk: věkové přizpůsobení žákům v rozmezí 1. – 5. třídy ZŠ

Pomůcky: knihy, časopisy, encyklopedie, mapy, výtvarné potřeby, pracovní materiál

Cíle:

 • osvojení si metod práce s informacemi
 • rozvoj estetického cítění
 • získávání nových poznatků použitelných v dalším životě
 • rozšiřování znalostí a dovedností
 • využití praktických zkušeností
 • účelné trávení volného času
 • rozvoj pohybu, uvolnění, relaxace
 • rozvoj individuálních schopností

Obsah: žáci se naučí orientovat se v prostředí, chránit své zdraví, rozumět svému tělu

Metody práce: vysvětlování, komunikace, názorné simulace situací, hry, soutěže, kresby, výtvarné techniky, hudba, zpěv

Formy: skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka)

Výstup:

Dítě:

 • pojmenovává dění kolem sebe
 • účelně využívá volný čas
 • citlivě vnímá okolní skutečnosti
 • dokáže vyhledávat informace
 • odpovědně plní svěřené úkoly
 • dává věci do souvislostí
 • dokáže diskutovat

Klíčové kompetence:

 • kompetence komunikativní – dítě vyjadřuje pocity, umí komunikovat, formuluje své myšlenky, aktivně se účastní diskuzí, zpracovává jednoduché texty a témata, dokáže pracovat ve skupině
 • kompetence sociální a personální – přijímá hodnocení svých výsledků, radu i kritiku, dále se vzdělává, pečuje o své fyzické i psychické zdraví, využívá zkušeností jiných lidí, dokáže komunikovat, uznává autoritu, podporuje mezilidské vztahy a vyzná se v nich
 • kompetence pracovní – dítě se připravuje na budoucnost v oblasti vzdělání, zručnosti a dovednosti
 • kompetence k učení – poznává smysl a cíl učení, podílí se na plánování, řízení a organizování vlastního učení, vyhledává potřebné informace, efektivně se učí a pracuje, realisticky hodnotí své výsledky

Průřezová témata:

 • osobnostní a sociální výchova – pracovní listy, psychosociální a kontaktní hry
 • environmentální výchova

c) Téma: jarní období

Tematické okruhy: sport, příroda, domov – rodina, komunikace, zájmy, literatura, hudba, pracovně-technické činnosti, opakování zásad stolování, obec

Podokruhy:

 • Příroda: pozorování, jarní květiny, kvetoucí stromy, mláďata, hnízdění ptáků, přírodovědné vycházky
 • Komunikace: verbální, neverbální, porozumění, chápání druhých, empatie
 • Literatura: dětská poezie a próza, ilustrace, ilustrátoři
 • Domov: rodiče, sourozenci, prarodiče, úcta ke stáří, bydlení
 • Obec: známé osobnosti našeho kraje, pamětní místa, historicky zajímavé objekty

Čas: rozsah 65 hodin

Věk: věkové přizpůsobení žákům v rozmezí 1. – 5. třídy ZŠ

Pomůcky: knihy, časopisy, encyklopedie, mapy, výtvarné potřeby, pracovní materiál

Cíle:

 • osvojení si metod práce s informacemi
 • rozvoj estetického cítění
 • získávání nových poznatků použitelných v dalším životě
 • rozšiřování znalostí a dovedností
 • využití praktických zkušeností
 • účelné trávení volného času
 • rozvoj individuálních schopností
 • rozvoj slovní zásoby, odborná terminologie

Obsah: žáci se naučí používat verbální i neverbální komunikaci, poznávat a chránit přírodu, sžívat se s ní

Metody práce: vysvětlování, komunikace, názorné simulace situací, hry, soutěže, kresby, výtvarné techniky, hudba, zpěv

Formy: skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka)

Výstup:

Dítě:

 • pojmenovává dění kolem sebe
 • účelně využívá volný čas
 • citlivě vnímá okolní skutečnosti
 • dokáže vyhledávat informace
 • odpovědně plní svěřené úkoly
 • dokáže diskutovat
 • přijímá a plní odpovědně jemu svěřené úkoly
 • pracuje v souvislostech
 • účastní se diskusí a vyjadřuje vlastní názor

Klíčové kompetence:

 • kompetence komunikativní – dítě vyjadřuje pocity, umí komunikovat, formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, zpracovává jednoduché texty, vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování
 • kompetence sociální a personální – dítě spolupracuje, odhaduje výsledky svého jednání a chování v různých situacích, stanovuje si cíle a priority, využívá zkušeností jiných lidí, přijímá radu i kritiku, zvládá mezilidské vztahy
 • kompetence pracovní – dítě se připravuje na budoucnost v oblasti vzdělání, zručnosti a dovednosti
 • kompetence k učení – poznává smysl a cíl učení, podílí se na plánování, řízení a organizování vlastního učení, dále se vzdělává, umí používat pojmy kvalifikovaného charakteru při řešení konkrétních úkolů, klade si vzdělávací cíle, dokáže realisticky hodnotit své výsledky

Průřezová témata:

 • osobnostní a sociální výchova – pracovní listy, psychosociální a kontaktní hry
 • environmentální výchova

d) Téma: letní období

Tematické okruhy: sport, příroda, zájmy, literatura, hudba, barvy, prázdniny

Podokruhy:

 • Příroda: pozorování, květiny, přírodovědná vycházka, práce s encyklopedií
 • Literatura: četba na pokračování
 • Barvy: barvocit, letní odstíny, tematické výtvarné a rukodělné práce
 • Prázdniny: táborové písně, orientace v přírodě a terénu, první pomoc v přírodě, ochrana zdraví

Čas: rozsah 10 hodin

Věk: věkové přizpůsobení žákům v rozmezí 1. – 5. třídy ZŠ

Pomůcky: knihy, časopisy, encyklopedie, výtvarné potřeby, pracovní materiál

Cíle:

 • osvojení si metod práce s informacemi
 • rozvoj estetického cítění
 • získávání nových poznatků použitelných v dalším životě
 • rozšiřování znalostí a dovedností
 • využití praktických zkušeností
 • účelné trávení volného času
 • rozvoj individuálních schopností
 • rozvoj slovní zásoby, odborná terminologie

Obsah: žáci se naučí orientaci v přírodě, získají praktické dovednosti při pobytu venku, naučí se komunikovat a spolupracovat při aktivitách a hrách v přírodě

Metody práce: vysvětlování, komunikace, názorné simulace situací, hry, soutěže, kresby, výtvarné techniky, hudba, zpěv

Formy: skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka)

Výstup:

Dítě:

 • pojmenovává dění kolem sebe
 • účelně využívá volný čas
 • citlivě vnímá okolní skutečnosti
 • dokáže vyhledávat informace
 • odpovědně plní svěřené úkoly
 • dokáže diskutovat
 • přijímá a plní odpovědně jemu svěřené úkoly
 • pracuje v souvislostech
 • účastní se diskusí a vyjadřuje vlastní názor

Klíčové kompetence:

 • kompetence komunikativní – dítě vyjadřuje pocity, formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, zpracovává jednoduché texty, vystupuje v souladu  se zásadami kultury projevu a chování, nebojí se aktivně účastnit diskuse
 • kompetence sociální a personální – dítě spolupracuje, odhaduje výsledky svého jednání a chování v různých situacích, stanovuje si cíle a priority, využívá zkušeností jiných lidí, přijímá radu i kritiku, zvládá mezilidské vztahy
 • kompetence pracovní – dítě se připravuje na budoucnost v oblasti vzdělání, zručnosti

a dovednosti, přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly, podněcuje týmovou práci vlastními návrhy

 • kompetence k učení – poznává smysl a cíl učení, podílí se na plánování, řízení a organizování vlastního učení, dále se vzdělává, umí používat pojmy kvalifikovaného charakteru při řešení konkrétních úkolů, klade si vzdělávací cíle, dokáže realisticky hodnotit své výsledky, ke svému učení využívá různé informační zdroje, včetně zkušeností svých a jiných lidí, experimentuje

Průřezová témata:

 • osobnostní a sociální výchova – pracovní listy, psychosociální a kontaktní hry
 • environmentální výchova

Zájmové vzdělávání v pravidelné činnosti ve školní družině

Pravidelná činnost ve školní družině:

 • ranní družina – doba před začátkem vyučování, která zahrnuje spontánní činnost (stavebnice, stolní a deskové hry, kreslení, vybarvování, puzzle, individuální hry)
 • hygiena a kultura stolování – doba ve školní jídelně
 • odpočinková a rekreační činnost – spontánní činnost v herně nebo na školní zahradě vedoucí k relaxaci a odreagování po školní výuce
 • příprava na vyučování – didaktické hry, matematické a vědomostní soutěže, kvízy, hlasité čtení, prohlubování školních znalostí
 • pravidelné bloky – BESIP, pravidla slušného chování, kultura, sport, zvyky, tradice, obyčeje, literatura (dětské knihy, autoři, ilustrátoři, četba na pokračování), hudba, zpěv, rytmické hry
Datum vložení: 28. 8. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 11. 2023 23:56
Autor: Správce Webu

Škola online

Školní knihovna

Aktuální počasí

dnes, úterý 28. 5. 2024
slabý déšť 13 °C 9 °C
středa 29. 5. slabý déšť 19/6 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 21/8 °C
pátek 31. 5. déšť 12/7 °C

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na